คืนเงินประกัน

"กรณีลูกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างโดยการลาออก หรือสิ้นสุดตามสัญญาจ้าง หรือตามเงื่อนไขอื่นใด หากลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินและ/หรือทรัพย์สินใด ๆ ลูกจ้างต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอรับเงินและ/หรือทรัพย์สินใด ๆ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ หากลูกจ้างเพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกจ้างยินยอมให้เงินและ/หรือทรัพย์สินใด ๆ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยทันที"
กรุณาคลิกลิงก์ด้านล่าง
©2021 Business Services Alliance Co.,Ltd